Fforwm Cyllideb Ysgolion 

Mae'n ofynnol i bob Cyngor fod â Fforwm Cyllideb Ysgolion yn unol ag Adran 47A Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 fel y nodwyd gan Ddeddf Addysg 2002 a Rheoliadau Fforymau Cyllideb Ysgolion (Cymru).

 

Mae’n ofynnol i Gynghorau ymgynghori â’u fforymau ysgolion yn flynyddol ar:

 • Adolygiadau i’w Gynllun ar gyfer Ariannu Ysgolion
 • Effaith debygol unrhyw newidiadau i’r fformiwla ariannu
 • Contractau ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau sy’n rhagori ar y trothwy a ragnodwyd ar gyfer caffael
 • Cytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau gan y Cyngor i ysgolion
 • Newidiadau arfaethedig i'r ffactorau a'r meini prawf a gymerir i ystyriaeth neu'r dulliau, egwyddorion a'r rheolau i'w mabwysiadau mewn perthynas â'r fformiwla ar gyfer ariannu ysgolion

 

Yn ogystal bydd y Cyngor yn ymgynghori â’r fforwm ar oblygiadau meysydd eraill cyllideb ddirprwyedig Addysg ac Ysgolion megis:

 • Trefniadau ar gyfer addysg disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Dyrannu a defnyddio grantiau penodol

 

Mae gan y fforwm rôl allweddol o ran datblygu dealltwriaeth a hyrwyddo deialog effeithiol rhwng y Cyngor a'r ysgolion.

 

Mae’r Cyngor, yn gweithio mewn partneriaeth â Fforwm Cyllideb Ysgolion, yn gwerthfawrogi ei gyfraniad at y broses gwneud penderfyniadau.

 

Grwpiau Ffocws Fforwm Cyllideb Ysgolion

 • Is-grŵp ariannu ADY Uwchradd

 • Is-grŵp ariannu ADY Cynradd

Rhaglen Waith

 • Parhau i adolygu’r fformiwla ariannu ysgolion prif ffrwd

 • Adolygiad o gyllid ADY mewn ysgolion prif ffrwd

 • Adolygiad o gyllid ysgolion arbennig

Amserlen Cyfarfodydd

 • Dydd Llun 13 Ionawr 2020, 8:30am, Ysgol Y Deri
 • Dydd Mercher 11 Mawrth 2020, 1.30pm, Ysgol Y Deri
 • Dydd Mercher 23 Medi, 8.30am ar Microsoft Teams 
 • Dydd Mercher 02 Rhagfyr, 9.30am ar Microsoft Teams
 • Mawrth i'w gadarnhau

Mae’n bosibl y bydd angen ar adegau penodol y flwyddyn e.e. adeg y gyllideb (mis Tachwedd i fis Mawrth) i gynnal cyfarfodydd yn amlach. Yn yr un modd, os bydd menter neu fater penodol sydd angen sylw ar fwy o frys, gellir trefnu cyfarfodydd ychwanegol.

 

Yn ogystal, mae’n bosibl y bydd angen sefydlu grwpiau ffocws gorchwyl a gorffen bach ad hoc i edrych ar feysydd penodol ac adrodd arnynt.  

 

Os hoffech chi godi unrhyw beth sydd of fewn cylch gorchwyl y Fforwm Cyllideb Ysgolion, cysylltwch â'ch cynrychiolydd perthnasol.

 

School Budget forum meetings
Cofnodion, Agendâu ac Adroddiadau
09/06/2021

1. Agenda 09 Mehefin 2021

2. Aelodaeth Fforwm y Gyllideb Mai 2021

3. Cofnodion Drafft 02/12/2020

4. WG stats - LA budgeted expenditure on schools 2020/21

5. Rhaglen Waith Blwyddyn Ariannol 2021/22 (drafft) 2021/22

6. Crynodeb o Grantiau Refeniw Ysgolion 2020/21

7. Grantiau Refeniw Ysgolion 2021/22

8. Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2021

02/12/2020 

Agenda 02/12/2020

2. Cofnodion Drafft 23/09/2020

3. Aelodaeth Fforwm y Gyllideb Rhagfyr 2020

4. a. Balansau Ysgolion 31/03./20

4. b. Rhagamcan o Falansau Ysgol ar gyfer Mawrth 2021

4. c. Cryondeb o falansau ysgol

5. a. Cynnig cyllideb ysgolion 2021/22

5. b. Pwysau Cost Dysgu a Sgiliau 2021/22

6. Gwariant clustnodedig yr ALl ar ysgolion 2019/20 (stats Cymru)

23/09/2020

Agenda 23/09/2020

Cofnodion Drafft 23/09/2020

2. Cofnodion Drafft Fforwm y Gyllideb 11 Mawrth 2020

3. Aelodaeth Fforwm y Gyllideb Medi 2020

4. Gwariant cymwys ysgolion drwy’r Gronfa Caledi Covid 22.09.20

4a. Gwariant Covid cymwys a cholledion incwm ysgolion drwy’r Gronfa Caledi Covid

6. Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Grantiau Medi 2020

7. Balansau Ysgolion 31.03.20

8. Cyllideb Adran 52 2021

10. Pwysau cost refeniw 2021

11/03/2020 Cofnodion Drafft 11/03/2020 
13/01/2020 Agenda 13/01/2020, Cofnodion 13/01/2020
11/09/2019 Agenda 11/09/2019, Cofnodion 11/09/2019
05/06/2019 Agenda 11/09/2019, Cofnodion 11/09/2019
06/03/2019 Agenda 06/03/2020, Cofnodion 06/03/2020