Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Ysgolion

Ymgynghori ynglŷn ag addysg ac ysgolion ar draws Bro Morgannwg.

 

Ymgynghoriadau Ysgolion

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

 

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Drafft

Mae'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) yn cael ei gwblhau er mwyn ystyried a chyfleu effeithiau tebygol y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN), ac i awgrymu dewisiadau amgen. Mae'n canolbwyntio ar faterion cynaliadwyedd allweddol ac yn cyflawni nifer o ofynion deddfwriaethol. Paratoi Adroddiad Cwmpasu’r ACI Drafft yw’r cam cyntaf o broses yr ACI.


Ymgynghoriad ar yr ACI

 

Drafft Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff 2022-2032

Mae Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yn wasanaeth hanfodol a ddarperir gan y Cyngor. Mae’n effeithio ar ein holl drigolion, yn ogystal â busnesau lleol ac ymwelwyr â’r sir. Bydd y strategaeth hon yn cyfrannu at holl amcanion y sefydliad a'r saith nod llesiant cenedlaethol.

Drafft Strategaeth Ailgylchu a Rheoli Gwastraff

 

Eich Esplanad Chi - Glan môr ffyniannus i bawb

Mae mwy na £500,000 wedi’i fuddsoddi ym Mhafiliwn Pier Penarth a’r Esplanade yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Cyngor Bro Morgannwg bellach yn siarad â thrigolion lleol, busnesau, a grwpiau cymunedol am sut i wella glan môr Penarth a’r cyffiniau ymhellach.

 

Eich Esplanad Chi

 

Helpwch ni i benderfynu ar gyfer ein blaenoriaethau ar gyfer 2023/24 

Rydym yn ymgynghori ar yr hyn sydd angen i ni ganolbwyntio arno ar gyfer y dyfodol. I wneud hyn, mae angen i ni edrych ar yr hyn wnaethon ni ei gyflawni a beth allen ni fod wedi ei wneud yn wahanol. Gallwch roi gwybod i ni a ydych yn cytuno â'n cynnydd, ein hymrwymiadau a'n hamcanion drwy gwblhau ein harolwg byr. 

 

Ymgynghoriad ar ein blaenoriaethau ar gyfer 2023/24

 

Polisi Trafnidiaeth Ysgolion a Cholegau

Nod Cyngor Bro Morgannwg yw darparu system ddibynadwy o drafnidiaeth i gludo myfyrwyr Ysgol a Choleg yn ddiogel, yn brydlon ac yn gysurus. Mae'r Cyngor bellach yn ymgynghori ar bolisi trafnidiaeth ysgol a choleg diwygiedig.

 

Ymgynghoriad Polisi Trafnidiaeth Ysgolion a Cholegau 2022

 

Adolygiad o gerfluniau, henebion, enwau strydoedd ac enwau adeiladau - ac awgrymiadau ar gyfer coffáu yn y dyfodol.

Mae’r Cyngor wrthi’n rhagweithiol yn adolygu’r holl gerfluniau a’r coffadwriaethau, gan gynnwys enwau strydoedd, adeiladau cyhoeddus a phlaciau, ym Mro Morgannwg. Bydd y gwaith hwn yn digwydd er mwyn sicrhau bod cerfluniau a choffadwriaethau ar dir cyhoeddus, yn ogystal ag enwau strydoedd ac adeiladau i’w hadolygu, yn cynrychioli gwerthoedd pobl leol a rhai Cyngor modern a chynhwysol. Os ydych wedi gweld coffadwriaeth rydych chi’n credu y dylai gael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei bod yn briodol, llenwch ffurflen ar-lein. Sicrhewch eich bod yn cynnwys lleoliad a rheswm dros adolygu.

 

Cyflwyno Coffadwriarth i'w Hadolygu 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

Cylchlythyr ymgynghori

Os hoffech dderbyn ein hymgynghoriadau yn uniongyrchol, yna cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio.

Cofrestru

Ymgynghoriadau Blaenorol

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Ddrafft

Mae'r Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus ddrafft yn manylu ar y camau a gymerir gan y Cyngor i annog a hwyluso'r holl randdeiliaid i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae'r Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd hon yn amlinellu sefyllfa bresennol y Cyngor, yn ogystal â'i nodau byrdymor a hirdymor a sut y bydd y rhain yn cyfrannu at gyflawni’r hamcanion lles. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg - Asesiad Lles

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg yn ymgynghori ar ei Asesiad Lles. Dyma'r ail Asesiad Lles i’w gynnal gan BGC y Fro, gyda'r asesiad diwethaf wedi'i gyhoeddi yn 2017. Mae'r Asesiad Lles yn cynnwys cyfres o adroddiadau sy'n dwyn ynghyd y ffactorau gwahanol niferus sy'n effeithio ar les. Mae Golwg ar Fro Morgannwg – Asesiad o Les y Presennol a'r Dyfodol yn dwyn ynghyd ganfyddiadau'r asesiad ac yn darparu'r dolenni i'r pedwar adroddiad thematig sy'n darparu dadansoddiad manwl o ddata a thystiolaeth. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Estynedig - Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN)

Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn ar yr Adroddiad Adolygu drafft a’r Cytundeb Cyflawni drafft. Mae'r Adroddiad Adolygu drafft yn ystyried effeithiolrwydd y CDLl mabwysiedig ac yn cadarnhau'r weithdrefn ddiwygio i'w dilyn wrth baratoi'r CDLIN. Mae'r Cytundeb Cyflenwi drafft yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau ac amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLIN. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Dweud eich dweud ar Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioe

Oes angen llain neu iard arnoch chi neu eich teulu ym Bro Morgannwg? Mae Opinion Research Services yn gweithio ar ran Cyngor Bro Morgannwg er mwyn siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr yn yr ardal. Mae angen i ni ddarganfod faint o leiniau neu safleoedd sydd eu hangen. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Ymgynghoriad ar deithio llesol

Bydd yr Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol yn cael ei gynnal mewn tri cham, gan ddechrau ym mis Rhagfyr 2020 ac yn para tan fis Rhagfyr 2021. Rydym am greu rhwydwaith ym Mro Morgannwg sy’n sicrhau mai cerdded a beicio fydd y ffordd fwyaf naturiol ac arferol o deithio’n lleol. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Ymgynghoriad ar Gyllideb

Mae gan y Cyngor penderfyniadau anodd i'w gwneud ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesaf wrth i bwysau costau gynyddu. Rydym yn ymgynghori â thrigolion ar ble hoffent weld cyllid yn cael ei wario neu ei leihau, a sut y gallem gyflawni'r diffyg. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Cynllun Cyflawni Blynyddol Drafft

Mae’r Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) drafft yn rhoi manylion y camau gweithredu a gymerir yn 2022-23 i wella lles lleol ac i gyflawni pedwar Amcan Lles y Cyngor. Rydym am wybod os ydym wedi dewis ein blaenoriaethau yn gywir. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Strategaeth Hybu Pum Mlynedd Ddrafft

Mae'n ofynnol i'r Cyngor lunio a chyhoeddi strategaeth bum mlynedd sy'n nodi sut rydym yn bwriadu hybu’r Gymraeg a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ehangach ym Mro Morgannwg. Nod yr ymgynghoriad hwn yw casglu adborth gan ddinasyddion a rhanddeiliaid allweddol ar gynnwys y strategaeth drafft a bwydo i mewn i'r broses o ddatblygu cynllun gweithredu i gyflawni nodau'r strategaeth dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg (CSCA) 2022-2032

Ymgynghoriad ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) drafft Cyngor Bro Morgannwg 2022-32. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau.

 

Cyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau'r Barri

Mae Cyngor Bro Morgannwg a'i bartneriaid lleol yn gofyn am eich barn ar newidiadau posibl yng nghyffiniau Gorsaf Drenau Dociau'r Barri. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar 7 Rhagfyr, 2021.

 

Darpariaeth Feithrin ym Mhenarth 

Ymgynghoriad i'r cynigion i ad-drefnu darpariaeth feithrin ym Mhenarth o fis Medi 2022. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi dod i ben ar 5 Tachwedd, 2021. 

 

Amser Siarad

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu dros y misoedd nesaf i lywio Asesiad Llesiant a gyhoeddir ym mis Mai 2022. Roedd yr arolwg cychwynnol, a gafodd ei ddylunio i gasglu ystod o wybodaeth am breswylwyr a'u profiadau o fywyd ym Mro Morgannwg, wedi cau ar 19 Medi. Bellach bydd y canlyniadau'n cael eu dadansoddi, ochr yn ochr â ffynonellau data eraill i gynhyrchu asesiad lles drafft.

 

Uwchraddio Arfaethedig Ardal Chwarae Windmill Lane

Mae'r Cyngor wedi derbyn arian Mannau Agored Cyhoeddus S106 yn Llanilltud Fawr, sydd wedi'i ddyrannu i uwchraddio ardal chwarae Windmill Lane. Defnyddiwyd arolwg ar-lein i gasglu barn trigolion lleol. Bellach bydd ymatebion i'r arolwg yn cael eu hadolygu a phenodir contractwr i ddylunio man chwarae newydd.

 

Prosiect Sero

Prosiect Sero yw ymateb Cyngor Bro Morgannwg i argyfwng newid yn yr hinsawdd.   Mae Prosiect Sero yn dwyn ynghyd yr ystod eang o waith a chyfleoedd sydd ar gael i fynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd, lleihau allyriadau carbon y Cyngor i sero-net erbyn 2030 ac annog eraill i wneud newidiadau cadarnhaol.

 

Dyfodol Pafiliwn Pier Penarth

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau dyfodol Pafiliwn Pier Penarth fel cyfleuster cymunedol. Wrth i ni ddechrau ar y bennod newydd hon yn hanes yr adeilad, rydym yn awyddus i archwilio cyfleoedd a chyfleusterau newydd i bob aelod o'r gymuned leol, gan sicrhau cynaliadwyedd cenedlaethau heddiw a'r dyfodol. Daeth yr arolwg hwn i ben ar 21 Ebrill. Bellach bydd sylwadau'n cael eu dadansoddi ac yn ystyried opsiynau yn y dyfodol.

 

Gwelliannau Trafnidiaeth M4 Cyffordd 34 i'r A48 - Cam Dau Plws WelTAG 

Gwella trafnidiaeth strategol gan gynnwys y coridorau o gyffordd 34 yr M4 i'r A48 gan gynnwys coridor Pendeulwyn - Cam Dau Plws WelTAG (Achos Busnes Amlinellol).

 

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Parthau Alcohol a Reolir

Cytunodd Cabinet y Cyngor yn ddiweddar i ymgynghori ar y cynnig i amrywio’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) sydd mewn grym gan gynyddu nifer yr ardaloedd cyfyngedig y mae ar waith ynddynt, mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol. Mae'r cyfnod ymgynghori wedi estyn tan 2 Tachwedd 2020. 

 

Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd y Barri

Mae'r Cyngor wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf Adfywio wedi'i Dargedu (BCD) -  Seilwaith Gwyrdd, i wneud gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd y Barri.

 

Cyfleusterau Cymunedol Rhoose - Cronfa Grant

Gofynnwyd i grwpiau cymunedol lleol gyflwyno cynigion am arian cyfleusterau cymunedol adran 106. 

 

Cynllun Trafnidiaeth Gynaliadwy y Rhws 

Mae’r Cyngor wedi sicrhau cyllid Adran 106, y gellir ei ddefnyddio at ddibenion trafnidiaeth gynaliadwy, o ddatblygiad Taylor Wimpey y gellir ei gyrraedd drwy Porthkerry Road.

 

Angen Tir ar gyfer Safle Sipsiwn a Theithwyr 

Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Posibl. Rhedodd yr ymgynghoriad hwn rhwng dydd Llun 17 Chwefror - dydd Llun 30 Mawrth 2020. Cyflwynir adroddiad i Gabinet y Cyngor maes o law.

 

Taliadau Parcio Ceir

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2018 ar strategaeth barcio drafft ar gyfer Bro Morgannwg, adolygodd y Cyngor ei gynigion ar gyfer cyflwyno taliadau i rai meysydd parcio yn y Fro. Cyflwynwyd y cynigion hyn i Gabinet y Cyngor ym mis Chwefror 2020.

Adroddiad y Cabinet - Taliadau Parcio Ceir

Mae Hysbysiadau Cyfreithiol bellach wedi'u cyhoeddi ar y taliadau arfaethedig ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig a Chanol y Dref. 

 

Uwchraddio Ardal Chwarae Cosmeston

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi £240,000 i wella'r ardal chwarae ym Mharc Gwledig Cosmeston. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn rhwng dydd Llun 16 Mawrth - dydd Gwener 17 Ebrill. Rydym bellach wedi cau'r arolwg a byddwn yn ystyried ymatebion trigolion lleol cyn cwblhau'r cynlluniau ar gyfer yr ardal chwarae newydd.

 

Adfer y lloches yn Cliff Hill, Penarth

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i adfer y lloches eiconig a ffrâm bren yn Cliff Hill, Penarth, sydd wedi mynd i gyflwr gwael. Mae'r lloches, nad yw bellach yn cael ei defnyddio fel lloches bws, yn ardal eistedd bwysig ar hyd arfordir Penarth.