Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn caniatáu i’r cyhoedd gael mynediad i dir sydd mewn perchnogaeth breifat.

 

Maent yn ffordd bwysig o gynnig hygyrchedd a mwynhad o gefn gwlad i’r cyhoedd.

 

Mae oddeutu 586km o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ein sir, yn cynnwys: 

  • 525 km o Lwybrau Cyhoeddus – i’w defnyddio gan gerddwyr yn unig
  • 39 km of Lwybrau March – gellir eu defnyddio gan gerddwyr, marchogion ceffylau  a seiclwyr
  • 22 km o Ffyrdd Cefn – gellir eu defnyddio gan gerddwyr, marchogion ceffylau, seiclwyr a cherbydau heb fodur 

 
Nash-Point-Lighthouse

Gall pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn neu goetsh ddefnyddio’r holl lwybrau uchod, er na fyddant i gyd yn addas at eu defnydd.

 

Mae’n rhaid i’r Cyngor sicrhau bod yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus yma’n hygyrch i’r cyhoedd. Mae hyn yn golygu cynnal a chadw arwynebau llwybrau a phontydd, neu osod arwyddion ar ffyrdd sy’n gadael yr heol. Mae rhai Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn croesi tir preifat. 

 

Yn ogystal, rhaid i ni sicrhau bod tirfeddianwyr yn cyflawni eu dyletswyddau hwythau, yn cynnwys cynnal a chadw camfeydd a gatiau, a thorri tyfiant sy’n hongian dros lwybrau. Gall y Cyngor erlyn unrhyw dirfeddianwyr nad sy’n  gwneud hyn, neu godi ffi arnynt i wneud y gwaith ar eu rhan.

 

Map Diffiniol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus Your-Vale-mapping

 

Dangosir ffyrdd a dynodiadau’r llwybrau o fewn ein sir ar y Map Diffiniol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus, a cheir disgrifiad ohonynt yn y Datganiad sydd ynghlwm. Dyddiad perthnasol y ddogfen yw 15 Mawrth 2016 ac mae’n dangos ciplun ar rwydwaith yr hawliau tramwy cyhoeddus ar y diwrnod hwnnw. 

 

Mae’r Map yn ddogfen gyfreithiol ac mae’n brawf o fodolaeth hawl tramwy cyhoeddus ar y dyddiad hwnnw. Gwneir unrhyw newidiadau sy’n dilyn drwy orchymyn cyfreithiol. 

 

Gall aelodau’r cyhoedd wneud cais am orchymyn i newid y Map Diffiniol. Mae cofrestr o geisiadau i’w gweld ar y wefan hon. Mae cofrestr o ddatganiadau gan dirfeddianwyr parthed hawliau tramwy cyhoeddus ar eu tir ar gael hefyd.

 

Mapio GIS 

Gall pob llwybr cyhoeddus gael ei weld yn rhwydd drwy ddefnyddio’r adnodd mapio GIS hwn. Gallwch fynd ato drwy adran ‘Eich Bro’ ar y wefan hon. Rhowch eich cod post yn y blwch i fynd ato: 

 

 

Caiff yr adran hon ei diweddaru bob wythnos. Mae’n cynnwys gwybodaeth am leoliadau adnoddau cymunedol, ceisiadau cynllunio a ffiniau wardiau hefyd.

 

Cofrestr o Geisiadau am addasu'r Map Diffiniol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Ceisiadau a wnaed o dan Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981:

 

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

Mae’n ofynnol ar Gyngor Bro Morgannwg i gyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus. 

Diben y Cynllun yw darparu fframwaith i lywio gwaith y Cyngor wrth iddo gynnal a chadw a gwella rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, ac wrth flaenoriaethu’r gwaith sy’n cael ei gyflawni. Hwn sy’n ffurfio sail y cynllun gwaith bob blwyddyn hefyd. 

 

Mae’r Cyngor wedi cytuno ar weledigaeth ar gyfer y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, ar y cyd â’r Panel Trafod Mynediad Lleol:

  • Darparu, cynnal a chadw a gwella’r rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad i bawb
  • List Item 1Hwyluso ac annog defnydd a mwynhad cyfrifol cynyddol gyfleus o gefn gwlad ac arfordir y Fro

 

  

Gwella’r Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

Mae’r Cyngor yn cydweithio â chorff elusennol o’r enw Valeways i wella’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. 

Maent yn cydlynu tîm o wirfoddolwyr sy’n chwarae rhan bwysig yn ein cynllun gwella bob blwyddyn, yn ogystal â pharatoi taflenni a gwybodaeth bellach am deithiau cerdded yn y Fro. Ewch i wefan Valeways (Saesneg yn unig) i ddysgu mwy. Rydyn ni’n derbyn grantiau i’n helpu i wneud y gwaith hwn gan fudiadau megis Cyfoeth Naturiol Cymru.

   

Y Panel Trafod Mynediad Lleol

Sefydlwyd y Panel Trafod Mynediad Lleol ym mis Hydref 2002 ac mae’n cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. 

Pwrpas y Panel Trafod Mynediad Lleol yw cynghori Cyngor Bro Morgannwg, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill ar ffyrdd o wella mynediad cyhoeddus i dir yn y Fro at ddiben hamdden awyr agored a mwynhad o’r ardal. 

 

View reports, agendas and minutes of the Local Access Forum meetings.

 

 

Siarad Cyhoeddus yn yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

Mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus yng nghyfarfodydd Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

Mae Canllaw i Siarad Cyhoeddus yn yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn egluro’r broses ac yn rhoi manylion i chi am sut i gofrestru i siarad yma:

 

   

Gofrestru i siarad