Gofal Cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda phobl yn ein cymuned sydd angen cefnogaeth, gofal neu sydd angen cael eu hamddiffyn. Plant a’u teuluoedd, Pobl hŷn ac oedolion/plant â salwch neu anabledd a Pobl sydd angen cefnogaeth i ofalu am rywun arall

 

Byddwn yn eich annog i fod yn annibynnol lle bo'n bosibl, ond byddwn yn cynnig cymorth i chi pan fyddwn yn cytuno bod ei angen. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd, addysg, ieuenctid, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill.  

 

 

 

Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnig gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol. Dim ond gydag argyfyngau nad ydynt yn gallu disgwyl tan y diwrnod gwaith nesaf y mae’r gwasanaeth hwn yn delio â hwy:

 

Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn ddeddf newydd sydd yn rhoi mwy o lais i chi yn y gofal a’r cymorth a gewch:

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

 

Telecare

Mae Telecare yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfarpar sy’n defnyddio technoleg i alluogi i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnola mwy diogel yn eu cartrefi eu hunain:

 

Gwasanaethau Larwm Teleofal

 

 Dewis Cymru

 Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg.

  

Dewis Cymru Logo Welsh