Treth y Cyngor

Treth ar eiddo â chyfran bersonol iddi yw Treth y Cyngor. Mae cyfran yr eiddo yn seiliedig ar fand gwerthuso’r eiddo. Mae’r gyfran bersonol yn cloriannu nifer yr oedolion dros 18 oed sy’n byw yn y cartref, ac yn caniatáu gostyngiad mewn rhai amgylchiadau.

 

 

Cyflwyno Ymholiad Treth Gyngor

Defnyddiwch y botwm isod i gyflwyno Ymholiad Treth Gyngor i'r tîm. Nodwch nad ydym bellach yn prosesu e-byst ad hoc a rhaid i chi nawr lenwi'r ffurflen ymholiad er mwyn i'ch gwybodaeth gael ei phrosesu a/neu gael ateb i’ch cwestiwn.

 

Cyflwyno Ymholiad Treth Gyngor 

 

Gwnewch Apwyntiad yn y Swyddfeydd Dinesig

Gallwch nawr wneud apwyntiad ar-lein er mwyn ymweld ag ymgynghorydd yn y Swyddfeydd Dinesig. Gallwch drefnu apwyntiad 14 diwrnod o flaen llaw.

 

Mae cownter ymholiadau’r Dreth Gyngor hefyd ar gael ar hyn o bryd i drafod eich cyfrif, heb apwyntiad, rhwng 10am a 2pm ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener.

 

Wrth gyrraedd, dilynwch y system giwio sydd mewn lle. Bydd ymgynghorydd yn gwirio eich apwyntiad ac yn eich tywys i’r ystafell gyfweld pan fydd ar gael. Dewch â'r holl ddogfennau angenrheidiol sy’n berthnasol i’ch ymholiad gyda chi, a bydd hyn yn helpu'r cynghorydd i reoli eich penodiad yn effeithlon.   

 

Gwneud Apwyntiad

 

Mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb am 20 munud. Dylech gyrraedd dim mwy na 5 munud cyn eich apwyntiad. Os oes angen apwyntiad hirach arnoch, ffoniwch y swyddfa a gallwn drefnu hyn ar eich rhan:

  • 01446 709564

 

Sylwer: Wrth wneud eich apwyntiad, bydd y wybodaeth gyswllt a roddoch yn cael ei chadw am 21 diwrnod ar gyfer Cynllun Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru er mwyn cyfyngu lledaeniad Covid-19.

 

Taliadau Cymorth Costau Byw

Ar 15 Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd taliad cymorth costau byw o £150 yn cael ei roi i:

  • bob aelwyd sy’n byw mewn eiddo yn y bandiau treth gyngor A-D; a

  • pob aelwyd sy’n gymwys ar gyfer Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – ac sy’n byw mewn eiddo yn y bandiau treth gyngor A-I

Rydym yn prosesu'r taliadau hyn ar hyn o bryd.

 

Dylai pawb sy'n byw mewn eiddo ym mandiau A-D y dreth gyngor a oedd yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol cyn 01 Ebrill 2022 fod wedi derbyn eu taliad eisoes.

 

Bydd angen i bob aelwyd gymwys arall gofrestru ar gyfer y taliad. 

 

Os ydych chi’n byw mewn eiddo ym mandiau A-D y dreth gyngor ac nad oeddech wedi cofrestru i dalu'ch Treth Gyngor drwy ddebyd uniongyrchol cyn 01 Ebrill 2022, byddwch yn derbyn llythyr i'ch cyfeiriad cartref yn esbonio'r broses y mae'n rhaid i chi ei dilyn i gofrestru. Byddwch hefyd yn cael llythyr os ydych yn derbyn Gostyngiad y Dreth Gyngor.

 

Ar hyn o bryd rydym yn dosbarthu llythyrau atgoffa Taliad Cymorth Costau Byw i aelwydydd cymwys a oedd yn meddiannu eu heiddo ar y dyddiad cymhwyso, sef 15 Chwefror 2022. Dylech gael llythyr erbyn 26 Awst 2022. Os nad ydych wedi cael llythyr erbyn 26 Awst 2022, cysylltwch â ni i roi gwybod. Peidiwch â chysylltu â ni cyn y dyddiad hwn os nad ydych wedi derbyn llythyr eto.

 

Bydd eich llythyr yn cynnwys cod QR a dolen i ffurflen gofrestru ar-lein. Rhaid i chi lenwi'r ffurflen hon er mwyn hawlio'r taliad. Bydd y cod QR a'r ddolen yn eich llythyr yn weithredol am 28 diwrnod o'r dyddiad yr anfonwyd y llythyr.

  

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ffurflen gofrestru, bydd eich taliad yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc o fewn 3-5 diwrnod gwaith, ar yr amod bod yr holl fanylion yn gywir. I hawlio'r taliad, rhaid i'r cyfrif banc a ddefnyddir fod yn enw'r person y mae’r llythyr hwn wedi’i gyfeirio ato.

 

Gallwch wirio eich band treth gyngor gan ddefnyddio ein hadnodd Chwilio Band (bromorgannwg.gov.uk).

 

Bydd Cynllun Dewisol a reolir gan y Cyngor hefyd yn cael ei sefydlu i helpu i gefnogi aelwydydd eraill a allai fod yn cael trafferth gyda chostau byw cynyddol ond nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod.  Bydd rhagor o fanylion am y cynllun hwn, gan gynnwys yr aelwydydd hynny sy'n gymwys a sut i wneud cais, ar gael yn ddiweddarach yn y flwyddyn.


Cynllun Cymorth Costau Byw: canllaw i awdurdodau lleol.

 

Byddwch yn wyliadwrus o e-byst neu negeseuon testun o ffynonellau amheus sy’n cynnig gwybodaeth am y cynllun. Yn aml, sgamiwyr yw’r rhain sy’n ceisio dwyn eich gwybodaeth.

 

Cysylltu â ni

Rydym wedi sefydlu desg bwrpasol yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri a fydd ar agor rhwng 10am a 2pm ddydd Mawrth a dydd Iau.

 

Os oes angen i chi gysylltu â ni am unrhyw reswm arall, anfonwch e-bost at:

 

 

 

Talwch eich treth gyngor yn hawdd.

 

 

Nodwch

Mae’r adran hon yn un ar wahân i adran Gwasanaethau Etholiadol. Felly, hyd yn oed os ydych chi wedi hysbysu adran Treth y Cyngor, mae’n rhaid i chi gofrestru â’r adran  Gwasanaethau Etholiadol yn ogystal.