Y Gwasanaeth Ieuenctid 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn credu mai pobl ifanc yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr, beth bynnag fo’u hil, eu gallu, eu rhywioldeb, eu cenedl, eu daearyddiaeth, eu cred neu eu lliw. 

 

Byddwn ni’n sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau i sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn darpariaeth o safon uchel, sy’n cynnig dewisiadau a chyfleoedd cadarnhaol iddyn nhw wrth iddynt dyfu’n oedolion, er mwyn cyflawni eu potensial fel unigolion hyderus, drwy gymryd rhan mewn cynlluniau addysgiadol sy’n mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnyn nhw.

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau i helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial fel unigolion hyderus, drwy gymryd rhan mewn cynlluniau sy’n mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnyn nhw.

 

Rydyn ni’n ymfalchïo yn yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni drwy ymroddiad, proffesiynoldeb a chefnogaeth ein gweithwyr ieuenctid cyflogedig a gwirfoddol fel ei gilydd. 

 

Vale-Youth-Service-logo

 

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â: 

  • 01446 709308 

 

Y diweddaraf o ran y Coronafeirws

Yn dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth a gyhoeddwyd mewn perthynas â’r pandemig Coronafeirws (COVID-19), mae'r holl glybiau ieuenctid, canolfannau a darpariaethau wedi cael eu cau.  Rydym yn cydnabod bod dal angen cymorth ar bobl ifanc ar draws y Fro yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

 

Mae'r Gwasanaeth Lles Ieuenctid yn cynnig cymorth lles cymdeithasol ac emosiynol i bobl ifanc a gyfeirir drwy'r Llinell Cyngor Teuluoedd yn Gyntaf:

  • 800 0327322

 

Inspire2Achieve logoYn unol â mesurau Covid 19, mae'r tîm yn parhau i gynnig y cymorth hwn o gartref drwy fentora dros y ffôn a mentora digidol. Os oeddech yn cael cymorth gan Ysbrydoli i Gyflawni yn eich ysgol cyn y cyfyngiadau symud a hoffech siarad â Tracy, Gavin, Bowie neu Pete, ebostiwch inspire2achieve@valeofglamorgan.gov.uk gyda’ch rhif ffôn a gallant gysylltu â chi.

 

Bydd ein gwasanaeth cyffredinol yn parhau i fod yn weithredol yn ddigidol yn ystod y cyfnod hwn a byddwn yn diweddaru ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, dewch i ddweud helo!  Rydym hefyd yn gobeithio dechrau gweithgareddau rhithwir – cadwch lygad allan! 

 

Gall teuluoedd a phobl ifanc sy'n chwilio am wybodaeth neu gymorth gysylltu â'r tîm drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn:

Gadewch eich enw a'ch manylion cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi. Rhowch fanylion y cymorth sydd ei angen neu'r projectau rydych wedi bod yn ymwneud â nhw cyn y cyfyngiadau symud er mwyn ein helpu i gyfeirio eich ymholiad at y gweithiwr ieuenctid cywir.   

 

 

Cwrdd â'r Tîm

Youth Service Team

 

Ein Bwriad yw:

  • Sefydlu a chyd-weithio mewn partneriaeth â phobl Bro Morgannwg i hyrwyddo'u datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol.
  • Diwallu anghenion addysgiadol penodol, a rhoi sylw arbennig i bobl ifan ac oedolion sydd â'r anghenion addysgiadol mwyaf drwys.
  • Datblygu i fod yn wasanaeth lle mae'n systemau a'u hadnoddau'n cael eu trafod gyda'r defnyddwyr, sydd hefyd yn rhannu'r cyfrifoldeb am y gwasanaeth.
  • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffsiynol i ddatblygu sgiliaru gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw a'u cyfoedion, ac i ddeall y broses ddemocrataidd a chyfrannu ati.