Teithio Llesol  Active Travel VOG logo

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio ar hybu a gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol o fewn ardal yr ardal awdurdod lleol.

 


Ystyr Teithio Llesol ywcwblhau teithiau bob dydd byr drwy gerdded a seiclo, er enghraifft teithiau i'r ysgol, i'r gwaith, i siopau neu i wasanaethau.  Nid yw Teithio Llesol yn cynnwys teithiau at ddibenion hamdden a chymdeithasu.  

 

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio llwybrau Teithio Llesol addas mewn anheddau penodol, yn ôl yr hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei nodi.

 

Cyflwynodd y Cyngor eu Mapiau Rhwydwaith Integredig ym mis Tachwedd 2017 a oedd yn nodi dyheadau'r Awdurdod ar gyfer gwella llwybrau teithio egnïol ledled y Sir dros y 15 mlynedd nesaf. Roeddent yn cynnwys llwybrau a oedd yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd ond efallai nad oeddent wedi cyrraedd safon y llwybrau Teithio Gweithredol, neu roeddent yn llwybrau nad oeddent yn bodoli ond a nodwyd o fewn cynlluniau strategol eraill, neu a nodwyd trwy'r broses ymgynghori.

Sustrans image urban

 

 

Mae Adran 4 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhifyn nesaf o'r INM gael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol dair blynedd yn dilyn y rhifyn blaenorol, neu heb fod yn hwyrach na dyddiad a bennir gan Weinidogion Cymru.  O ystyried pandemig Covid-19, roedd y Gweinidogion o'r farn ei bod yn briodol ymestyn y gwaith o gyflwyno'r cylch nesaf o fapiau rhwydweithiau integredig a diweddaru mapiau llwybrau presennol hyd at 31 Rhagfyr 2021.
 
Cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg ymgynghoriad helaeth â'r cyhoedd drwy gydol 2021, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen we Ymgynghori ar Deithio Llesol.  Bydd y llwybrau wedi'u diweddaru ar gael pan gânt eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, ond gellir dod o hyd i Gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y cyflwyniadau yma.

 

Mae camau Mapiau Rhwydwaith Integredig a gaiff eu dilyn yn cynnwys y canlynol:

  • Casglu Gwybodaeth

  • Mapio Teithiau

  • Asesu Llwybrau

  • Nodi Mapiau a Chynllun Rhwydwaith Integredig Drafft

  • Dilysu

  • Cynllun Terfynol a Blaenoriaethu

 

  

Mae newyddion ac astudiaethau achos i'w gweld yma.

 

Cyllid teithio llesol

 

Mae manylion cynlluniau teithio llesol a ariennir ar hyn o bryd i'w gweld ar ein tudalen Teithio Llesol a Phrosiectau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.

 

 

Os hoffech gysylltu â ni ar faterion yn ymwneud â Theithio Llesol ym Mro Morgannwg, e-bostiwch: