Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲

All


Disgwylir i adeiladau llyfrgelloedd ailagor ar sail wedi i rheoli - 07/08/2020

Mae adeiladau llyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen a Llanilltud Fawr yn paratoi i ailagor ar sail wedi'i rheoli o ddydd Llun.

 

Oriel Gelf Ganolog i gynnal arddangosfa Coleg Caerdydd a'r Fro am y drydedd flwyddyn ar ddeg yn olynol - 05/08/2020

Caiff arddangosfa rithiwr o waith terfynol y myfyrwyr ei chynnal yn Oriel Gelf Ganolog, oriel gelf enwog Cyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor Bro Morgannwg a Fforwm 50 plws yn codi ymwybyddiaeth o hawliau pobl hyn - 04/08/2020

MAE Cyngor Bro Morgannwg a Fforwm Strategaeth 50+ y Sir yn atgoffa pobl hŷn o'r hawliau ariannol sydd ar gael iddynt gan fod llawer yn ei chael hi'n anodd ymdopi ag arian yn ystod argyfwng y coronafeirws

 

Preswylwyr Bro Morgannwg yn cael eu hannog i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio - 04/08/2020

The Vale of Glamorgan Council is urging residents to check their voter registration details are correct so they can take part in up-coming elections.

 

Delio â Pharcio Gwael gyda Llygaid Digidol - 04/08/2020

Cyn hir bydd car camera gorfodi parcio sifil yn patrolio strydoedd Bro Morgannwg i gynorthwyo swyddogion gorfodi'r Cyngor i ddelio â pharcio peryglus.

 


July 2020


Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus mewn chwe lleoliad - 29/07/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi penderfynu gweithredu'n llym yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymgasgliadau mawr sy'n gysylltiedig ag yfed gormod o alcohol gan gynnig cyflwyno Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus mewn nifer o leoliadau newydd ar draws y Sir.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn mynd i'r afael â pharcio sy'n achosi problemau - 28/07/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar fesurau newydd i fynd i'r afael â pharcio sy'n achosi problemau mewn chwe man poblogaidd.

 

Volunteers invited to seek out the dragons of Porthkerry - 28/07/2020

Our Country Parks team are inviting volunteers to take part in a new project funded by Welsh Government.

 

Cenhadon Hawliau'r Fro Ifanc yn dathlu ar garreg y drws - 28/07/2020

Cafodd 35 o bobl ifanc yn ddiweddar eu dyfarnu â'u hardystiadau Agored Cymru, a gyflwynwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Bro Morgannwg a'r prosiect Cenhadon Hawliau.

 

Ffordd Penrhyn, Barry - 24/07/2020

Council statement on Ffordd Penrhyn in Barry

 

Cyngor Bro Morgannwg yn ysgrifennu at fusnesau trwyddedig ar Rodfa Penarth - 24/07/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ysgrifennu at safleoedd trwyddedig o amgylch Rhodfa Penarth yn gofyn am eu cefnogaeth i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â goryfed alcohol

 

Gwaith ar Barc Highlight wedi i gwblhau wrth i ardaloedd chwarae agor - 24/07/2020

Gyda mannau chwarae yn agored eto, gall plant yn y Barri fwynhau'r cyfleuster newydd, disglair diolch i fuddsoddiad o £70,000 gan Gyngor Bro Morgannwg

 

Datganiad gan Gyngor Bro Morgannwg - 20/07/2020

Dywedodd yr Arweinydd, Neil Moore: "Rwy'n croesawu'r newyddion bod cytundeb i leoli'r ffatri Britishvolt newydd yn Sain Tathan wedi symud gam yn nes

 

Cwblhau gwaith adeiladu cymunedol yn Cemetery Approach - 17/07/2020

Mae gwaith codi adeilad cymunedol newydd wedi'i gwblhau yng ngham diweddaraf gwaith ailddatblygu yn Cemetery Approach, a ariennir ar y cyd gan Gyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn ysgrifennu at fusnesau trwyddedig ar Ynys y Barri - 10/07/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ysgrifennu at fusnesau sy'n gwerthu alcohol o amgylch Ynys y Barri yn eu hatgoffa o'u rôl yn llwyddiant y gyrchfan hon sy'n canolbwyntio ar deuluoedd

 

Datganiad ar Drwyddedau Awyr Agored - 10/07/2020

Gwybodaeth i dafarnau, bariau, caffis a thai bwyta ar drwyddedau awyr agored ar gyfer bwyta/yfed yng Nghymru.

 

Aros yn Ddiogel Ar-lein - 09/07/2020

Gall rhai camau syml helpu pobl hŷn i ddiogelu eu hunain rhag troseddu ar-lein a sgamiau.

 

Y diweddaraf ar ehangu Ysgol Sant Baruc - 07/07/2020

Cytunodd Cabinet y Cyngor yn ffurfiol i gynnig i ddarparu lleoedd ysgol ychwanegol i ateb y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol drwy ehangu Ysgol Sant Baruc o 210 o leoedd i 420 o leoedd o fis Medi 2021 ar 29 Gorffennaf 2019.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cymryd camau i atal grwpiau mawr rhag ymgynnull yn annerbyniol mewn cyrchfannau a meysydd parcio arfordirol - 03/07/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymryd nifer o gamau mewn ardaloedd arfordirol yn ystod yr wythnosau diwethaf i ymateb i bandemig y coronafeirws ac amddiffyn y cyhoedd rhag lledaeniad y feirws. Fodd bynnag, wrth i'r cyfyngiadau cloi gael eu llacio mae cynnydd sylweddol o ymwelwyr wedi'i weld yn ardaloedd arfordirol Bro Morgannwg.