Agor Ysgol Gynradd Ynys y Barri yn y Caban Eco

Mae Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi agor Caban Eco Cymunedol newydd fel rhan o ystod o waith o amgylch menter Prosiect Sero Cyngor Bro Morgannwg. 

 

  • Dydd Iau, 22 Mis Medi 2022

    Bro MorgannwgAr ôl datgan argyfwng hinsawdd dair blynedd yn ôl, Prosiect Sero yw cynllun yr Awdurdod i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030. 

 

Wedi'i ysbrydoli gan yr uchelgais honno, mae Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi bod yn gweithio ar y cyd ag arbenigwyr o'r Cyngor i ddatblygu a chreu corff o waith yn cyd-fynd â Chwricwlwm Llywodraeth Cymru.

 

Y nod oedd creu cyfres o wersi deinamig, trawsgwricwlaidd i addysgu pobl ifanc am eu byd a'u bro, gan gynnwys pwysigrwydd bioamrywiaeth, ecoleg a chynaliadwyedd. 

 

Yn ganolog i'r dysgu hwnnw mae creu Caban Eco ar safle'r ysgol, a lansiwyd yn swyddogol gyda digwyddiad ddydd Gwener diwethaf.

 

eco2

Bydd yn ganolfan i blant, yn ogystal â'r gymuned ehangach, i ddysgu am gadwraeth amgylcheddol.

 

Mae'r ysgol wedi gweithio mewn partneriaeth gyda'r rhieni Chris ac Amy Jones (Rhiant Lywodraethwr) ar y prosiect ynghyd â Chwmni Altrad, cwmni rhyngwladol sy'n darparu gwasanaethau diwydiannol.

 

Darparodd Altrad gyllid, tra bod y cwmni adeiladu lleol, Property Maintenance Services (PMS) wedi adeiladu'r llety gyda chymorth gan yr Awdurdod Lleol.

Dywedodd Chris Jones: "Mae wedi bod yn bleser cydweithio â Matt Gilbert ac Ysgol Gynradd Ynys y Barri i ddarparu'r adnodd diriaethol hwn a fydd, gyda chymorth y staff addysgu, gobeithio yn addysgu ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol o bwysigrwydd cynaliadwyedd a'r amgylchedd." 

Yn ogystal â'r porthdy, adeiladodd tîm Altrad sied offer yn garedig o fyrddau sgaffald wedi'u hail-bwrpasu, creodd blanhigwyr o bren wedi'i ailgylchu a gosod bytiau dŵr ar gyfer adfer dŵr llwyd i ddefnyddio yng ngardd yr ysgol.

 

Mae disgyblion bellach yn gweithio gydag Alison Mayer, Rheolwr Prosiect Cyswllt y Fro ar gyfer Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu, i ddatblygu mwydod ar gyfer cyfleuster compostio gwastraff bwyd.

Meddai’r Pennaeth Matt Gilbert:  "Roedd yn gyfle gwych i weithio gyda Chris, Amy ac Altrad i ddarparu adnoddau o ansawdd uchel ymhellach i'r plant gael mynediad a dysgu. Mae cydweithio effeithiol wedi arwain at bartneriaethau gwych i'r dyfodol.

 

Hoffwn ddiolch i uwch dîm rheoli Altrad am ariannu'r prosiect cynaliadwy hwn yn garedig. Hefyd, diolch i dîm adeiladu PMS am eu heffeithlonrwydd ac ansawdd y gwaith adeiladu. Unwaith eto, bu'n bleser gweithio gyda thîm Bro Morgannwg a chael eu cyngor a'u cymorth arbenigol i gynnig profiadau dysgu bywyd go iawn i ddisgyblion."

Bydd dyluniad y porthdy newydd yn cynnig lle y mae mawr ei angen i alluogi dosbarthiadau i ddysgu am fioamrywiaeth, ecoleg a'r amgylchedd lleol yn cyd-fynd â threfniadau cyffrous o'r cwricwlwm newydd.  

 

Yn dilyn y seremoni agoriadol, cafodd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 gyfle dysgu gwych gyda Sŵ Trofannol Plantasia, i ddysgu am wahanol ymlusgiaid a'u cynefinoedd.

Dwedodd Aelod Cabinet Bro Morgannwg dros Addysg, y Celfyddydau a'r Gymraeg, Y Cynghorydd Rhiannon Birch:  "Rydw i wrth fy modd bod Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi cofleidio menter Prosiect Sero'r Cyngor, gan ei droi yn faes llafur ymarferol a pherthnasol i ddisgyblion. 

 

"Ni fu ymwybyddiaeth amgylcheddol erioed yn bwysicach, ac fel y genhedlaeth nesaf, gall y plant hyn chwarae rhan hanfodol yn ein nod i leihau ein cynnyrch carbon yn sylweddol."