Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020

Dylid ystyried Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020 Cyngor Bro Morgannwg yng nghyd-destun strategaeth ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg.

 

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.Er mwyn cyflawni hynny, mae Llywodraeth Cymru’n credu bod angen gwneud sawl peth, gan gynnwys:

 • mwy o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg; 

 • cynllunio gwell o ran sut y mae pobl yn dysgu’r iaith;

 • cyfleoedd amlycach i bobl ddefnyddio’r iaith;

 • seilwaith cryfach a chwyldro i wella darpariaeth ddigidol yn Gymraeg; a

 • newid y ffordd yr ydym yn ei thrafod.

 

Yn ôl y Cyfrifiad diweddaraf yn 2011, roedd 562,000 o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Ar y sail honno, nod strategaeth Llywodraeth Cymru fydd bron iawn dyblu nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn hanner ffordd drwy’r ganrif.  

 

Er mwyn galluogi hynny i ddigwydd, mae strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg yn blaenoriaethu 6 phrif faes gweithredu:

 • Cynllunio ieithyddol a pholisi iaith

 • Normaleiddio

 • Addysg 

 • Pobl

 • Cefnogaeth

 • Hawliau

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai’r system addysg yw’r brif ffordd o sicrhau y gall plant ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, a chreu siaradwyr newydd.

 

Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer 2017-2020 yn cyflwyno datganiad gweledigaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer cynllunio a darparu addysg cyfrwng Cymraeg ac Addysg Gymraeg yn yr awdurdod.

 

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar 7 canlyniad allweddol: 

 • mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg fel canran o garfan Blwyddyn 2; 

 • mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd;

 • mwy o ddysgwyr yn astudio am gymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg;

 • mwy o ddysgwyr rhwng 16 a 19 oed yn astudio’r Gymraeg a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg; a

 • mwy o ddysgwyr gyda gwell sgiliau Cymraeg.

 • Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr gydag Anghenion 

 • Ychwanegol cynllunio gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus

 

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Cyngor Bro Morgannwg, cysylltwch â Jeremy Morgan.