21st Century Schools LogoDarpariaeth Feithrin ym Mhenarth 

Ymgynghoriad i'r cynigion i ad-drefnu darpariaeth feithrin ym Mhenarth o fis Medi 2022. 

 

Ar 13 Medi 2021, awdurdododd Cabinet y Cyngor Gyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i gynnal ymgynghoriad o 20 Medi 2021 hyd 5 Tachwedd 2021 ar ddau gynnig i  ad-drefnu darpariaeth feithrin ym Mhenarth o fis Medi 2022. 

 

Cynnig 1: 

Uno Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Gynradd Evenlode drwy:

 • Newid oedran isaf y disgyblion yn ysgol GynraddEvenlode o 4 i 3, i gynnwys 96 lle meithrin rhan-amser

 • Cynyddu gallu Ysgol GynraddEvenlode i ddarparu lle ar gyfer y 96 lle meithrin rhan-amser

 • Dod ag Ysgol Feithrin Bwthyn Bute i ben a throsglwyddo’r holl staff a disgyblion yn y cyfnod meithrin i fod dan lywodraeth Ysgol Gynradd Evenlode o fis Medi 2022.

 

Cynnig 2:

Uno Ysgol Feithrin Cogan ac Ysgol Gynradd Cogan drwy:

 • Newid oedran isaf y disgyblion yn ysgol GynraddCogan o 4 i 3, i gynnwys 96 lle meithrin rhan-amser

 • Cynyddu gallu Ysgol GynraddCogan i ddarparu lle ar gyfer y 96 lle meithrin rhan-amser

 • Dod ag Ysgol Feithrin Cogan i ben a throsglwyddo’r holl staff a disgyblion yn y cyfnod meithrin i fod dan lywodraeth Ysgol Cogan o fis Medi 2022.

 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

 

Mae’r Awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i ystyried yr cynnig ac i’r rheiny a fynegodd eu barn i ni. Cafodd yr holl sylwadau eu hystyried gan Awdurdod ar 10 Ionawr 2022.

 

Mae’r adroddiad ar yr ymgynghoriad, llythyr, asesiad effaith cydraddoldeb a asesiad effaith cymunedol ar gael i’w lawrlwytho. Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gamau'r broses ymgynghori statudol, gweler en canllawiau defnyddiol.

 

Dod o hyd i fwy

Bydd y cyfnod ymgynghori rhwng 20 Medi 2021 hyd 5 Tachwedd 2021. Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori ynghyd, asesiad effaith cymunedol, â llythyr sy’n manylu ar y cynnig isod:

  

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk.

 

 

 

Cwestiynau a ofynnir yn aml 

 • Pe caent eu gweithredu beth fyddai’r cynigion yn ei olygu?

  Byddai Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Feithrin Cogan yn dod i ben a byddai’r staff a’r disgyblion o’r cyfnodau meithrin yn trosglwyddo i fod dan lywodraeth Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan yn y drefn honno. Fodd bynnag, byddai’r ddarpariaeth feithrin yn dal i gael ei darparu yn yr adeiladau presennol gyda’r ddau gynnig.   

 • Beth yw’r amserlen a fwriedir ar gyfer gweithredu?

  Bwriedir i’r cynigion gael eu gweithredu erbyn mis Medi 2022. 

 • Sut byddai’r cynigion hyn yn effeithio ar drefniadau derbyn?

  Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgolion. Caiff y trefniadau derbyn i gyd o fewn Bro Morgannwg eu hadolygu’n flynyddol.


  Y capasiti ar gyfer cyfnod meithrin Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan fyddai 96 o leoedd rhan-amser. Ni fyddai’r cynigion hyn yn cael effaith ar y nifer derbyn ar gyfer cyfnod cynradd Ysgol Gynradd Evenlode nac Ysgol Gynradd Cogan.

  Ni fyddai gan y plant ar y gofrestr yn y cyfnod meithrin hawl awtomatig i barhau eu haddysg yn yr un ysgol wrth symud i fyny i ddosbarth derbyn. Byddai angen i’r rhieni wneud cais ar gyfer yr ysgol o’u dewis. Pan fyddai mwy o geisiadau nag oedd o leoedd ar gael yn y dosbarth derbyn, câi’r lleoedd eu dyrannu drwy ddefnyddio meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor sy’n rhoi blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw yn y dalgylch.

   

 • Sut byddai’r cynigion hyn yn effeithio ar y cyrff llywodraethu presennol?

  Byddai staff Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Feithrin Cogan yn trosglwyddo i fod dan reolaeth cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan yn y drefn honno.

  Er y byddai cyrff llywodraethu Ysgol Feithrin Bwthyn Bute ac Ysgol Feithrin Cogan yn cael eu diddymu o fis Medi 2022, byddai’r Cyngor yn gweithio gyda chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan i ganfod cyfleoedd i lywodraethwyr drosglwyddo er mwyn sicrhau parhad. 

  Byddai angen i gyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Evenlode ac Ysgol Gynradd Cogan newid eu cylch gorchwyl a’u strwythur i adlewyrchu cynnwys y cyfnod meithrin.

 • Oes angen i mi ymateb i’r ddau gynnig?
  Cewch ymateb i un cynnig neu i’r ddau drwy lenwi’r adrannau perthnasol o’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad (drwy’r ffurflen neu’r ddolen gyswllt isod). Nid oes angen i chi ymateb i’r ddau os nad oes arnoch eisiau. 

 

Am ragor o wybodaeth am rai o Ysgolion yr 21ain Ganrif a adeiladwyd hyd yma ym Mro Morgannwg:

 

Manylion cyswllt