Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN)

Er mwyn sicrhau bod CDLlau yn gyfredol, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol adolygu eu Cynllun o leiaf bob 4 blynedd o'r dyddiad mabwysiadu, neu'n gynharach os yw canfyddiadau'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn dangos bod angen.

 

Ymgynghoriadau Cyfredol

 

Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn ar yr Adroddiad Adolygu drafft a’r Cytundeb Cyflawni drafft. Mae'r ymgynghoriad wedi'i ymestyn tan 31 Ionawr.

 

Mae'r Adroddiad Adolygu drafft yn ystyried effeithiolrwydd y CDLl mabwysiedig ac yn cadarnhau'r weithdrefn ddiwygio i'w dilyn wrth baratoi'r CDLIN. Mae'r Cytundeb Cyflenwi drafft yn cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau ac amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLIN.

 

Gellir gweld y ddwy ddogfen ymgynghori isod:

 

 

Bydd y ddwy ddogfen yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 5 Tachwedd 2021 a 31 Ionawr 2022 i gael barn rhanddeiliaid.

 

Gellir cyflwyno sylwadau trwy'r ffurflenni sylwadau ar-lein canlynol:

 

Ffurflen Sylw Adroddiad Adolygiad Drafft Ar-lein

Ffurflen Sylw'r Cytundeb Cyflenwi Drafft Ar-lein

 

Fel arall, gallwch e-bostio'r ffurflen sylwadau isod at ldp@valeofglamorgan.gov.uk neu ei hargraffu a'i hanfon at Dîm y CDLl, Swyddfa'r Doc, Dociau'r Barri, Y Barri, CF63 4RT.

 

 

Bydd yr holl sylwadau a wneir yn briodol yn cael eu hystyried a'u hadrodd mewn un o gyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol. Rhaid i’r Cytundeb Cyflawni gael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru. Yn dilyn hyn, bydd y Cyngor yn dechrau'n ffurfiol ar y gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer y cyfnod 2021 i 2036.

 

 

Cofrestrwch eich ffurflen ddiddordeb

Os hoffech gael gwybod am hynt y CDLlN, cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen isod:

 

CDLl Cofrestrwch eich ffurflen ddiddordeb

 

Polisi Preifatrwydd Bro Morgannwg

 

I ddad-danysgrifio e-bostiwch ldp@valeofglamorgan.gov.uk a byddwn yn dileu eich manylion cyswllt o gronfa ddata'r CDLl.