Children-Leaving-School

Trafnidiaeth Ysgol

Mae gan Awdurdodau Addysg Lleol ddyletswydd statudol i ddarparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i ddisgyblion o oed ysgol statudol sy'n byw y tu hwnt i'r pellter cerdded i'r ysgol briodol agosaf.  

 

Nid yw’r Cyngor yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim i blant oed meithrin oni bai am y rheiny â Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).  

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg bolisi disgresiwn sy'n rhoi help ariannol tuag at deithio i'r coleg ac adref.  

 

Os yw eich plentyn yn gymwys am drafnidiaeth i’r ysgol am ddim, fel arfer rhoddir caniatâd iddo deithio ar gerbyd contract arbennig os oes un yn gwasanaethu’ch ardal. Mewn achosion eraill darperir pas bws i deithio ar y rhwydwaith gwasanaeth.  

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu trafnidiaeth i’r ysgol am ddim ar gyfer:  

 • Disgyblion o oedran cynradd sy’n byw dwy filltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 
 • Disgyblion o oedran uwchradd sy’n byw tair milltir neu fwy o'u hysgol dalgylch ddynodedig agosaf o'r fath. 

 

Trefniadau Trafnidiaeth Ysgolion Prif Ffrwd ar Gyfer 2021-22

Bydd rhieni/gofalwyr yn cael llythyrau, fel sy’n arferol dros yr haf, yn rhoi gwybod iddynt am y gwasanaeth y bydd eu plant wedi’u neilltuo iddo, gyda rhybudd y dylent fynd i’r dudalen we trafnidiaeth ysgol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Gwybodaeth Pwysig 

 

Disgyblion â hawl

Mae disgyblion o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11 yn cael eu hasesu’n awtomatig ar gyfer trafnidiaeth ysgolion prif ffrwd am ddim. Mae disgyblion oedran ysgol gynradd yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim os ydynt yn byw mwy na 2 filltir i ffwrdd o’u hysgol ddalgylch, neu’r un agosaf nesaf os yw un y dalgylch yn llawn. Mae disgyblion oedran ysgol uwchradd yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim os ydynt yn byw mwy na 3 filltir i ffwrdd o’u hysgol ddalgylch, neu’r un agosaf nesaf os yw un y dalgylch yn llawn.  

 

Nid oes angen cwblhau na llofnodi unrhyw ffurflenni a chaiff llythyrau/pasiau/amserlenni eu hanfon yn uniongyrchol i gyfeiriadau cartref erbyn dydd Gwener 20 Awst 2021.  

 

Dim ond disgyblion sydd wedi cofrestru’n hwyr, sydd wedi symud i gyfeiriad newydd neu a fydd yn dechrau cyrsiau addysg ôl-16 (Blwyddyn 12) ym mis Medi fydd yn gorfod cysylltu â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol:

 

 • Derbyniadau Newydd - Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 

  Mae’r holl ddisgyblion yn y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 wedi’u hasesu a chaiff llythyr/pàs bws ei (h)anfon i gyfeiriad cartref y disgyblion cymwys erbyn dydd Gwener 20 Awst 2021. Felly os oes unrhyw broblemau, bydd gennym ddigon o amser i wneud newidiadau dros wyliau’r haf. Os nad ydych wedi derbyn eich pàs bws neu lythyr erbyn dydd Gwener 20 Awst 2021, cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol:

   

   

 • Blwyddyn 1 i Flwyddyn 11 

  Bydd yr holl ddisgyblion sydd wedi cael trafnidiaeth ysgol am ddim eleni’n derbyn llythyr/pàs bws yn awtomatig a gaiff ei anfon i gyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad (cysylltwch â ni os ydych wedi symud yn ddiweddar) ynghyd â chrynodeb o’r polisi, y cod ymddygiad teithio ac amserlen y llwybr. Os nad ydych wedi derbyn eich pàs bws neu eich llythyr erbyn dydd Gwener 20 Awst 2021, cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol:

   

 • Disgyblion Ôl-16 (Blwyddyn 12 i Flwyddyn 13) 

  Bydd angen i ddisgyblion sy’n dechrau ym Mlwyddyn 12 ac sydd am barhau gyda’u hastudiaethau o fis Medi 2021 ymlaen (yn eu hysgol ddalgylch neu yng Ngholeg Dewi Sant) roi gwybod i’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol erbyn dydd Llun 26 Gorffennaf 2021 fan pellaf er mwyn derbyn eu pàs ar gyfer dechrau mis Medi.  

   

  E-bostiwch 2021schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk cyn gynted â phosibl gyda’r wybodaeth ganlynol:  

  • Enw’r plentyn

  • Dyddiad geni 

  • Cyfeiriad

  • Rhif cyswllt

  • Ysgol

  • Rhif y llwybr (os yw’n hysbys)

   

   TRAFNIDIAETH YSGOL ÔL-16, 2021-22

   

   

  Sylwer: Mae’r disgyblion hynny sy’n gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim yn cytuno i gydymffurfio â pholisi trafnidiaeth Ysgolion Cyngor Bro Morgannwg a chod ymddygiad teithio Llywodraeth Cymru.

   


 

Disgyblion Heb Hawl  

 • Prynu pàs bws ar wasanaeth ysgol a gontractir  

  Ceisiadau ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020-21

  Gall y disgyblion hynny nad ydynt yn gymwys am drafnidiaeth am ddim i’r ysgol ond sy’n dymuno prynu sedd sbâr ar fws ysgol gwblhau ac anfon ffurflen gais atom o ddydd Llun 17 Awst 2020.  Bydd dolenni i’r ffurflenni cais yn ymddangos ar y dudalen hon ar y dyddiad hwnnw i osgoi eu cyflwyno'n gynnar a byddant yn cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. 

   

  Ceisiadau ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2021-22

  Bydd ffurflen gais ddiwygiedig ar gael yma cyn gynted â phosibl ddydd Llun, 26 Gorffennaf 2021.  Peidiwch â defnyddio'r ffurflen gais ar gyfer 2020-21, gan na fyddant yn cael eu derbyn.  Yn ogystal, nodwch mai dim ond ar sail 'y cyntaf i'r felin' o ddydd Llun cyntaf gwyliau'r haf y derbynnir ceisiadau am docynnau prynu sy'n dechrau ym mis Medi 2021 (h.y. 26 Gorffennaf 2021) ar ôl 12.00 AM; peidiwch â chyflwyno'ch cais tan ar ôl y dyddiad a'r amser hwn gan na fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir cyn hyn yn cael eu derbyn.

   

   

  Sylwer:

  • Cost pàs yw £300 fesul blwyddyn academaidd (h.y. 2021-22).  Fodd bynnag, oherwydd sefyllfa pandemig Covid-19, byddwch yn cael anfoneb o £100 tuag at ddiwedd pob tymor academaidd rhag ofn y gorfodir rhagor o gyfyngiadau symud neu gau ysgolion a bod angen ail-gyfrifo’r taliadau pro rata.  Bydd peidio â thalu am bàs a brynir erbyn diwedd pob tymor yn golygu eich bod yn fforffedu'r lle a neilltuwyd ar gyfer y tymor/tymhorau canlynol.

  • Mae’r Cyngor yn gorfod neilltuo lle i ddisgyblion ôl-16 y mae’n bosibl na fyddent yn penderfynu dod yn ôl i’r ysgol/coleg tan ar ôl diwrnod canlyniadau yn hwyr ym mis Awst. Felly, mae'n bosibl na fydd y Cyngor yn gallu dyrannu ceisiadau am bàs a brynir hyd at drydedd wythnos mis Medi 2021, fan gynharaf.

  • Oherwydd Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (PSVAR), ni all y Cyngor werthu capasiti sbâr ar rai gwasanaethau (h.y. y cerbydau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â PSVAR neu sydd wedi cael caniatâd dros dro tan 31 Rhagfyr 2021 gan yr Adran Dafnidiaeth). O dan amgylchiadau o'r fath, byddwn yn rhoi cyngor ar ôl i chi gyflwyno'ch cais.  Ar hyn o bryd nid yw’n hysbys a fydd yr Adran Drafnidiaeth yn dyfarnu eithriadau pellach heibio 31 Rhagfyr 2021, felly efallai na fydd yn bosibl gwerthu seddi rhydd ar rai gwasanaethau. Caiff gwybodaeth am hyn ei hanfon allan pan fydd gan y Cyngor benderfyniad yr Adran Drafnidiaeth.

   

  Dylid e-bostio ffurflenni cais wedi eu cwblhau i:

   

   

 • Gwasanaethau Talu Ffïoedd

   

  Fel y nodwyd yn ein llythyr at rieni/ofalwyr, mae’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol wedi’ch hysbysu ymlaen llaw y bydd y gwasanaethau trafnidiaeth ysgol 'sy’n codi ffi’ canlynol yn cael eu tynnu'n ôl neu eu diwygio fel y nodir isod o 1 Medi 2020.  Felly bydd angen i rieni a gwarcheidwaid disgyblion nad oes ganddynt hawl i drafnidiaeth am ddim rhwng y cartref a'r ysgol wneud eu trefniadau eu hunain i gyrraedd yr ysgol. Sylwer nad oes unrhyw oblygiadau i'r adroddiad cytunedig o ran darparu trafnidiaeth am ddim rhwng y cartref a'r ysgol ar gyfer plant sydd â hawl a fydd yn parhau i gael ei gynnal.

   

  Ni fydd yr elfen talu ffïoedd yn y gwasanaethau canlynol ar waith bellach o fis Medi 2020, gan gynnwys llwybrau: 351, P97, P122, P125, P132, P133, P135, P138, P139, S40, S51.

   

  Bydd y gwasanaethau canlynol yn parhau: S2, S10, S14 (Whitmore, Pencoedtre ac Ysgol Bro), ac S49 (SRG).

   

  Os ydych yn dymuno prynu pàs ar gyfer gwasanaeth sy’n codi ffi, cysylltwch â Watts Coaches yn uniongyrchol ar gyfer y costau, amserau a llwybrau gwasanaeth canlynol:

  • 01446 781277

   

 

 

 

Pas Bws Ysgol Am Ddim 

Os ydych am holi am drafnidiaeth ysgol am ddim (gan gynnwys Coleg Caholig dewi Sant a myfyrwyr blwyddyn 12/13 eraill), anfonwch e-bost gyda'r wybodaeth ganlynol:

 • Enw'r plentyn:
 • Dyddiad Geni:
 • Cyfeiriad:
 • Rhif Cyswllt:
 • Ysgol:
 • Rhif y llwybr deithio (os yn wybydus):

 

Nodwch: Ni fyddwn yn darparu trafnidiaeth ysgol am ddim os, o ganlyniad i ddewis rhieni, fod eich ysgol yn mynychu ysgol nad hi yw’r ysgol agosaf neu’r ysgol ddalgylch ddynodedig.

Prynu Pas Bws Ysgol 

Gall y disgyblion hynny nad ydynt yn gymwys am drafnidiaeth am ddim i’r ysgol ond sy’n dymuno prynu sedd sbâr ar fws ysgol gwblhau ac anfon ffurflen gais atom o ddydd Llun 26 Iau 2021.  Bydd ffurflen gais ddiwygiedig ar gael yma cyn gynted â phosibl ddydd Llun, 26 Gorffennaf 2021.  Peidiwch â defnyddio'r ffurflen gais ar gyfer 2020-21, gan na fyddant yn cael eu derbyn. Yn ogystal, nodwch mai dim ond ar sail 'y cyntaf i'r felin' o ddydd Llun cyntaf gwyliau'r haf y derbynnir ceisiadau am docynnau prynu sy'n dechrau ym mis Medi 2021 (h.y. 26 Gorffennaf 2021) ar ôl 12.00 AM; peidiwch â chyflwyno'ch cais tan ar ôl y dyddiad a'r amser hwn gan na fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir cyn hyn yn cael eu derbyn. 

 

Sylwer:

 • Cost pàs yw £300 fesul blwyddyn academaidd (h.y. 2021-22).  Fodd bynnag, oherwydd sefyllfa pandemig Covid-19, byddwch yn cael anfoneb o £100 tuag at ddiwedd pob tymor academaidd rhag ofn y gorfodir rhagor o gyfyngiadau symud neu gau ysgolion a bod angen ail-gyfrifo’r taliadau pro rata.  Bydd peidio â thalu am bàs a brynir erbyn diwedd pob tymor yn golygu eich bod yn fforffedu'r lle a neilltuwyd ar gyfer y tymor/tymhorau canlynol.

 • Mae’r Cyngor yn gorfod neilltuo lle i ddisgyblion ôl-16 y mae’n bosibl na fyddent yn penderfynu dod yn ôl i’r ysgol/coleg tan ar ôl diwrnod canlyniadau yn hwyr ym mis Awst. Felly, mae'n bosibl na fydd y Cyngor yn gallu dyrannu ceisiadau am bàs a brynir hyd at drydedd wythnos mis Medi 2021, fan gynharaf.

 • Oherwydd Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (PSVAR), ni all y Cyngor werthu capasiti sbâr ar rai gwasanaethau (h.y. y cerbydau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â PSVAR neu sydd wedi cael caniatâd dros dro tan 31 Rhagfyr 2021 gan yr Adran Dafnidiaeth). O dan amgylchiadau o'r fath, byddwn yn rhoi cyngor ar ôl i chi gyflwyno'ch cais.  Ar hyn o bryd nid yw’n hysbys a fydd yr Adran Drafnidiaeth yn dyfarnu eithriadau pellach heibio 31 Rhagfyr 2021, felly efallai na fydd yn bosibl gwerthu seddi rhydd ar rai gwasanaethau. Caiff gwybodaeth am hyn ei hanfon allan pan fydd gan y Cyngor benderfyniad yr Adran Drafnidiaeth.

Dylid e-bostio ffurflenni cais wedi eu cwblhau i:

 

 

Tîm Trafnidiaeth Teithwyr 

Cyngor Bro Morgannwg 

Depo a Swyddfeydd Alps 

Alps Quarry Road

Gwenfô

CF5 6AA

 

 

Os hoffech brynu pàs am wasanaeth talu ffioedd, cysylltwch â gweithredwr y Bws yn uniongyrchol.

 

Pas Bws Newydd 

Gellir cael pasys newydd gan yr Uned Cludiant Teithwyr am ffi weinyddol o £10 ar gyfer pob pas newydd.