Swyddi a Hyfforddiant

Gyda chysylltiadau ag adnoddau ar-lein, gweithdai CV, clybiau swyddi a mwy, gall eich gwasanaeth llyfrgell eich helpu chi a’ch gyrfa.

 

Os hoffech ddysgu rhywbeth gwahanol neu wella ar eich sgiliau presennol, beth am ymuno â ni ar gyfer sesiwn flasu lle byddwn yn cynnig dysgu hwyliog, cyfeillgar ac anffurfiol gyda’n tiwtoriaid profiadol mewn nifer o’n Llyfrgelloedd.

 

Sylwer: Oherwydd cyfyngiadau parhaus, ni fydd yr holl digwyddiadau a gweithgareddau a restrir isod ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch a'ch llyfrgell leol and fwy o wybodaeth.

 

jobs and training

Fel rhan o broject a ariannwyd gan CyMAL mae Gwasanaeth Llyfrgell y Fro, gan weithio mewn partneriaeth â Rhwydwaith Dysgu Oedolion y Fro, wedi gallu dwyn ynghyd fanylion ynghylch darparwyr dysgu yn y Fro a Chaerdydd, lawrlwythwch ein Taflen Wybodaeth.

 

Galw Heibio Digidol

Mae Galw Heibio Digidol yn cynnig cyfle i chi ddod draw gydag unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu broblemau sydd gennych yn ymwneud â chyfrifiaduron, cyfrifiaduron llechen, mynd ar-lein ac yn y blaen. Does dim angen archebu lle ymlaen llaw – dim ond troi lan ar y diwrnod. Dewch â chymaint o wybodaeth â phosib gyda chi am eich ymholiad ac os oes gennych ddyfais cludadwy yr hoffech ychydig o help gydag ef, e.e. llechen neu liniadur, dewch â hwnnw gyda chi hefyd os oes modd. Caiff sesiynau galw heibio eu cynnal ar yr amseroedd canlynol:

 • Llyfrgell y Barri: Dydd Llun 10am - 12pm
 • Llyrgell Dinas Powys: Dydd Llun 10am - 1pm
 • Llyfrgell Llanilltud Fawr: Dydd Mawrth 10am – 1pm
 • Llyfrgell Penarth: Dydd Iau 10am – 1pm
 • Llyfrgell y Bont-faen: Dydd Gwener 2pm - 5pm
 • Llyfrgell y Rhws: Dydd Gwener 10am - 2pm

 

Peidiwch â phoeni os na allwch gyrraedd sesiwn yn y llyfrgell - mae sesiynau galw heibio hefyd yn digwydd mewn lleoliadau eraill ledled y Fro. 

Dosbarthiadau Blasu

Mae ein holl Lyfrgelloedd yn cynnig 2awr y dydd i oedolion ac awr y dydd i rai dan 16 oed o fynediad am ddim i’r Rhyngrwyd i’ch galluogi chi i chwilio am wybodaeth ac astudio ar-lein. Mae dim ond angen i chi fod yn aelod o’r llyfrgell.  Mae staff y Llyfrgell wrth law i gynorthwyo pan yn defnyddio’r cyfrifiaduron.

 

Sesiynau Blas ar Gyfrifaduron

Clybiau Gwaith

Mae’r llyfrgell yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau fel Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith a Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned er mwyn darparu Clybiau Gwaith i rai sy’n chwilio am waith.  Gall Clybiau Gwaith eich cynorthwyo a rhoi arweiniad i chi ar ysgrifennu CV, chwilio am swydd a nifer o sgiliau eraill sydd yn rhaid eu cael i gael swydd newydd.  

 

Calendr Clwb Gwaith

Group of people in a computer lesson

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Er mwyn ennill sgiliau a chymwysterau pellach ewch i dudalennau Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned lle gallwch lawrlwytho’r taflenni cyrsiau diweddaraf ac hyd yn oed chwilio am gyrsiau gan ddefnyddio’r offeryn chwilio ar-lein defnyddiol.

 

Dysgu Oedilion a Chymunedol

Cyngor Gyrfaoedd 

Mae ystod eang o bobl ar gael all eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir yn ymwneud â swyddi a gyrfaoedd.

Does dim rhaid i chi gael unrhyw syniadau penodol ynghylch eich dyfodol ond bydd yn eich helpu chi ac unrhyw gynghorwyr y dewch ar eu traws, os gallwch dreulio rhywfaint o amser yn meddwl ynghylch yr hyn yr hoffech ei wneud.

 • Swyddi neu yrfaoedd sy'n eich diddori chi
 • Y rhesymau dros eich dewis
 • Eich sgiliau – nid dim ond sgiliau swyddi ond rhai eraill megis bod yn wrandäwr da, ymarferol, da gyda phobl
 • Unrhyw gymwysterau sydd gennych – o fyd addysg, cyflogaeth, gweithgaredd hamdden
 • Eich profiad – yn gweithio a thu allan i’r gwaith hefyd
KnowUK    Careers Wales