Hysbysiad o Gyfarfod          PWYLLGOR DIOGELU’R CYHOEDD TRWYDDEDU

 

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                         DYDD MAWRTH 5 GORFFENNAF 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.         Ceisiadau am Drwyddedau Gyrwyr Cerbydau Hur a Cherbydau Llog Preifat – L.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mrs. L. Mills, Y Barri. Rhif ffôn: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Statudol –

Cadeirydd: Y Cynghorydd A.G. Powell;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd H.C. Hamilton;

Y Cynghorwyr: G.A. Cox, Mrs. P. Drake, E. Hacker, Mrs. V.M. Hartrey, K. Hatton, Mrs. A. Moore, N. Moore, Mrs. A.J. Preston, Ms R.F. Probert, J.W. Thomas, R.P. Thomas a Mrs. M.R. Wilkinson (ac un lle gwag).