Cynhalwyr Ifanc

Diffinnir Gofalwr Ifanc fel rhywun dan 18 oed sy'n darparu gofal di-dâl i berson arall.  Gall y person y maent yn gofalu amdano fod yn rhiant, brawd neu chwaer, nain neu daid neu berthynas arall.

Gallant ddarparu gofal ymarferol neu gorfforol, helpu gyda gofal personol, a helpu gyda thasgau domestig a / neu gefnogaeth emosiynol. 

 

Amcangyfrifir bod 800,000 o ofalwyr ifanc yn y DU. Yn fwy diweddar, mae Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) yn nodi bod 16% o bobl ifanc, neu oddeutu 1 o bob 6, yn datgan bod ganddynt gyfrifoldeb gofalu.

 

Mae cynhalwyr ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldebau difrifol. Ar ben dyletswyddau gofal megis gwaith tŷ, coginio ac ymolchi, rhaid iddynt fynd i’r ysgol, ac yn aml iawn, fydd eu cyfoedion ddim yn deall dim am y pwysau sydd arnyn nhw.

 

Asesiad Cynhalydd

Gall cynhalwyr ifanc wneud cais i dderbyn asesiad. Bydd asesiad yn rhoi cyfle i chi siarad â rhywun
am y math o gefnogaeth a allai hwyluso eich dyletswyddau gofal.

 

Asesiad Cynhalwyr Ifanc

 

 

 

YMCA-logo

Prosiect Gofalwyr Ifanc y Fro

Mae prosiect gofalwyr ifanc Bro Morgannwg yn cael ei gynnal gan yr YMCA ac ar hyn o bryd mae'n cefnogi bron i 55 o ofalwyr ifanc ledled y Sir. Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae'r Clwb Ieuenctid yn yr Hwb, YMCA Y Barri ar agor bob dydd Mercher rhwng 6.30pm - 8.30pm yn ystod y tymor ac mae'n benodol ar gyfer gofalwyr ifanc rhwng 13 - 18 oed.

 

Mae'r Clwb Ieuenctid yn yr Hwb, YMCA Y Barri ar agor bob dydd Gwener yn ystod y tymor rhwng 10.00am -12.00pm ac mae wedi'i ar gyfer ofalwyr ifanc rhwng 10 a 12 oed.

 

Mae'r ddau glwb hyn ar gyfer pobl ifanc yn unig sydd wedi'u derbyn i'r prosiect.

 

Mae'r gofalwyr ifanc sy'n mynychu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel: celf a chrefft, gemau, gweithdai dawns, gweithdai cyfryngau, sesiynau sgiliau bywyd, cymorth ysgol ac ati.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i:

 

Cysylltwch â'r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf i atgyfeirio:

 

NEWYDD !! Prosiect 'Amser i Fwy' Gofalwyr Oedolion Ifanc YMCA

Mae'r prosiect 'Amser i Fwy' yn brosiect sy'n cael ei dreialu ar hyn o bryd i gefnogi gofalwyr sy'n oedolion ifanc ledled Caerdydd a'r Fro. Gall unrhyw un atgyfeirio Gofalwyr Oedolion Ifanc 18-25 oed. 

 

Gall Gofalwyr Oedolion Ifanc gael cymorth gyda seibiant, addysg bellach a chyflogaeth.  Rydym yn gweithio un wrth un ac mewn sesiynau grŵp.  Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

Cysylltwch â'r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf i atgyfeirio:

 

 

Cyngor ac Arweiniad

Cyngor ac arweiniad i gynhalwyr ifanc, oedolion ifanc sy’n gynhalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y maes ledled Bro Morgannwg.

 

 

Ffilm Fer gan Gynhalwyr yn Newcastle

Ffilm fer sy’n amlygu anghenion Cynhalwyr sy’n Oedolion Ifanc 18-25 oed, sy’n gofalu am rywun
yn ddi-dâl â ganddynt salwch tymor hir, anabledd, afiechyd meddwl neu gaethiwed i sylweddau.